ALGEMENE VOORWAARDEN BABYLON DAKEN

1. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Babylon Daken gevestigd te Almere, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming ook van opdrachtgever/klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. In deze algemene voorwaarden wordt met ‘de klant’ bedoeld: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Aanspraken van de consument die gebaseerd zijn op andere voorwaarden, waaronder begrepen leveringsvoorwaarden, uitvoeringsvoorwaarden, garantievoorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, etc, dan de Algemene Voorwaarden van Babylon Daken dienen uitsluitend beoordeeld te worden op basis van die voorwaarden.
2. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST
Alle aanbiedingen en offertes door Babylon Daken, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging aan Babylon Daken komt een overeenkomst tot stand. Indien de klant het aanbod niet accepteert, mag Babylon Daken de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod in rekening brengen Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Babylon Daken. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Babylon Daken ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Levering vindt plaats volgens gemaakte afspraak. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Babylon Daken gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Goederen gelden als geleverd, zodra Babylon Daken de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Babylon Daken of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Babylon Daken het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Babylon Daken steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
4. PRIJZEN
Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Babylon Daken aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant. De in de aanbiedingen van Babylon Daken weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Babylon Daken gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
5. BETALING
De betalingstermijn is als volgt: 25% bij opdrachtverstrekking, 50% bij levering en 25% na afloop van de werkzaamheden. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Babylon Daken te verrekenen met de door Babylon Daken in rekening gebrachte bedragen. Babylon Daken heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren. Betaling geschiedt door overmaking op een door Babylon Daken aangewezen IBAN nummer. Babylon Daken heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Babylon Daken, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Babylon Daken is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Babylon Daken bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Babylon Daken voortvloeiende schade. Babylon Daken is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Babylon Daken verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Babylon Daken vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan Babylon Daken verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Babylon Daken buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Babylon Daken om schadevergoeding te vorderen. Onverminderd de overige rechten van Babylon Daken uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Babylon Daken gehouden om de incassokosten te vergoeden die Babylon Daken heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.
6. GARANTIE
Indien door Babylon Daken aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen. Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal Babylon Daken de te leveren producten -naar de keuze van Babylon Daken- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Babylon Daken de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Babylon Daken. Alle eventuele garantieverplichtingen van Babylon Daken vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Babylon Daken wijzigingen in de door Babylon Daken geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
7. RECLAMES
Eventuele klachten over een door Babylon Daken geleverd product, dienen terstond door de klant aan Babylon Daken schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Babylon Daken, binnen 7 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Babylon Daken niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Babylon Daken van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Babylon Daken zijn gecrediteerd. Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Babylon Daken het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door Babylon Daken te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Babylon Daken, zolang de klant enige vordering van Babylon Daken, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Babylon Daken te bewaren. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Babylon Daken tekort schiet of Babylon Daken goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Babylon Daken gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de Babylon Daken te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Babylon Daken. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Babylon Daken was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Babylon Daken uit de terugneming voortvloeien.
9. ONTBINDING EN BEËINDIGING
De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen. In geval van verzuim van de klant is Babylon Daken gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Babylon Daken verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen. Babylon Daken is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Babylon Daken zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10. OVERMACHT
Babylon Daken is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Babylon Daken opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Babylon Daken niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Babylon Daken zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Babylon Daken als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Babylon Daken of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Babylon Daken. Indien Babylon Daken bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
11. AANSPRAKELIJKHEID
Babylon Daken is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Babylon Daken. De totale aansprakelijkheid van Babylon Daken zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Babylon Daken aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Babylon Daken is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Op een met Babylon Daken gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Babylon Daken ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd. Versie 2018-01